fbpx

Sisekorraeeskirjad

DanceAct Tantsustuudio kodukord

• DanceAct Tantsustuudio treeningute külastaja järgib ning austab DanceAct’i sisekorraeeskirju,
käitub viisakalt ja hoolivalt oma stuudiokaaslaste ja treenerite suhtes ning hoiab stuudio ruume
ja inventari nagu oma kodu, st hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta stuudio inventari. Lõhutud
või kahjustatud sisustuse või inventari eest on DanceAc@l õigus nõuda kahjutekitajalt
või vastutavalt isikult kahjutasu.
• DanceAct Tantsustuudios on rangelt keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkoo@liste
ainete tarvitamine ning stuudiosse sisenemine alkoholi või narkojoobes.
• DanceAct Tantsustuudio ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.
• DanceAct Tantsustuudio treeningutes on keelatud osaleda haigena või haigustunnustega.
• DanceAct Tantsustuudio ei võta endale vastutust treeningutes tekkinud vigastuste ega
treeningutes osaleja tervisliku seisundi eest. Treeningutes osaleja peab ise realistlikult hindama
oma füüsilist vormi ja osalema treeningutes vastavalt oma võimetele.
• Treeningusse tulles võta ala@ kaasa vahetusjalanõud. Välisjalanõud pole treeningsaalis lubatud.
• DanceAct Tantsustuudio ei vastuta treeningutes osaleja väärt- ja isiklike asjade eest. Kõige
kindlam on väärtasjad endaga saali kaasa võEa.
• Varguse avastamise korral pannakse varguse toime pannud isikule eluaegne stuudio kasutamise
keeld ning tema treeningpakeFde eest makstud raha ei tagastata. DanceAct Tantsustuudiol on
õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju hüvitamist.
• DanceAct Tantsustuudio jätab endale õigusi teha muudatusi tunniplaanis, hinnakirjas,
makse@ngimustes.
• DanceAct Tantsustuudio kodukord keh@b kõigile stuudiot külastavatele inimestele ning
treeningutes osalejatele. Kodukorra tahtlikul eiramisel on DanceAct’il õigus rakendada
meetmeid.
• DanceAct Tantsustuudiosse unustatud ja leitud asju hoitakse stuudio leiunurgas 14 päeva.
• DanceAct Tantsustuudio riietus- ning pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, meE, soolasid
ja muid keha- ning näohooldusvahendeid, mis võivad ruumide hügieeni mõjutada.
• DanceAct Tantsustuudio kliendilt oodatakse lojaalset suhtumist stuudiosse. Kui klient käitub
DanceAct Tantsustuudio suhtes teadlikult ja avalikult halvustades või rikub oma käitumisega
stuudio mainet, on DanceAct Tantsustuudiol õigus selle kliendiga sõlmitud leping määramata
ajaks peatada või lõpetada.
• Nu@telefoni kasutamine treeningu ajal saalis on lubatud vaid juhul, kui see ei sega ega häiri
trennikaaslasi ega treenerit.