fbpx

DANCEACT TANTSUSTUUDIO MAKSETINGIMUSED

1. DanceAct Tantsustuudio treeninghooaeg kestab septembrist kuni juunini (kaasaarvatud).

2. DanceAct Tantsustuudio treeningute eest saab tasuda kuu või treeningu kaupa.

3. DanceAct Tantsustuudio treeningute eest saab tasuda kodulehel www.danceact.ee LHV, Swedbanki või SEB pangalingi kaudu ülekandega või Visa või Mastercard pangakaardiga. Lisaks on võimalus maksta kohapeal sularahas. Soovitame segaduste ja äraunustamise vältimiseks püsikorraldust, mille saab
seadistada oma kliendikonto kaudu.

4. Kuutasu tuleb maksta kalendrikuu 5. kuupäevaks (k.a). Hilisemas maksetähtajas tuleb eraldi kokku leppida edastades sellekohane informatsioon mailiaadressile info@danceact.ee või telefonil +372 6536 500.

5. Maksetähtaja ületamise ja/või sellest teatamata jätmise korral on DanceAct Tantsustuudiol õigus lisada kuutasule 10,00 € (kümme eurot).

6. Kui treeningutasu ei ole laekunud maksetähtajaks, tekib kliendil võlgnevus DanceActi ees. Sellisel juhul on treeneril õigus lubada klient treeningutesse tagasi alles siis, kui see võlgnevus on kustutatud.

7. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata. Erandiks on treeningud, mis on kasutamata jäänud vähemalt 14 päeva kestva haiguse tõttu, mille kohta tuleb esitada arstitõend.

8. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha mis tahes aja jooksul teiste DanceAct Tantsustuudio treeningrühmade tundides lisaks oma tavapärastele treeningutele. Selles tuleb eelnevalt treeneriga kokku leppida. Kui kasutamata treeningute järeletegemise aeg jääb järgmisse kuusse, tuleb ära maksta selle kuu tasu. Kasutamata treeningute järeletegemise õigust ei saa üle kanda kolmandatele isikutele.

9. Kui klient soovib treeningutest loobuda, peab ta peatama oma liikmesuse DanceAct Tantsustuudio klubis ja tasuma lõpparve. Liikmesuse saab peatada DanceActi veebisaidil https://www.danceact.ee/profiil/ ja see kustub 30 päeva jooksul. Lõpparve väljastab DanceAct päevade eest, mis kõnealuse 30 päeva jooksul jäävad järgmisesse kalendrikuusse.

Kui klient loobub treeningutest ja oma liikmesust eelmises lõigus kirjeldatud viisil peatanud ei ole, siis loetakse, et tema liikmesus ei ole peatatud. Sellisel juhul on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda kliendilt kuutasu vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja DanceActi kehtivale hinnakirjale.

10. Kui klient soovib treeningutest pausi teha (trennipaus), kuid klubi liikmesust mitte peatada, peab ta sellest 30 päeva ette teatama. Selleks tuleb saata teade e-aadressile info@danceact.ee. Teatamata jätmise korral on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda treeningute kuutasu tasumist vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja kehtivale hinnakirjale. Trennipausil olles ei saa klubi liikmesust peatada. Klubi liikmesuse saab peatada alates sellest päevast, kui klient naaseb trennipausilt DanceActi veebisaidil https://www.danceact.ee/profiil/ ja see peatub 30 päeva möödudes. Kliendile esitatakase lõpparve vastavalt.Trennipausil olles ei saa klubi liikmesust peatada. Klubi liikmesuse saab peatada alates sellest
päevast, kui klient naaseb trennipausilt DanceActi veebisaidil https://www.danceact.ee/profiil/ ja see peatub 30 päeva möödudes. Kliendile esitatakase lõpparve vastavalt.

11. Kui klient soovib kuutasu asemel hakata maksma üksikute treeningu kaupa, peab ta sellest 30 päeva ette teatama. Selleks tuleb saata teade e-aadressile info@danceact.ee. Teatamata jätmise korral on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda treeningute kuutasu tasumist vastavalt käesolevatele
maksetingimustele ja kehtivale hinnakirjale.

12. Uue kliendi esmakordne treening DanceAct Tantsustuudios loetakse proovitreeninguks ja see on tasuta. Treeningutega liitumise korral ei arvata seda treeningute kuutasu sisse ega sellest maha.

13. Kui kliendil on vajadus edastada DanceAct Tantsustuudiole informatsiooni, mis puudutab klubi liikmelisust või treeninguid või saada selle kohta informatsiooni, kliendituge ning -nõustamist, siis tuleb sellekohane mistahes informatsioon ja päringud edastada e-posti adressile info@danceact.ee või telefonil +372 6536 500.

14. Isikuandmete vastutav töötleja ning kokkuleppe sõlmija on MTÜ DanceAct Tantsustuudio, kes tagab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmete turvalisuse.

15. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tantsukoolitusteenuse osutamine. Töötlemise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks).

16. MTÜ DanceAct Tantsustuudio säilitab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmeid nende DanceAct Tantsustuudio klubi liikmesuse perioodil.

17. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 2 punktile b on andmesubjektil õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning saada teavet andmete ülekandmise kohta.

18. Rikkumiste korral on andmesubjektil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

19. Isikuandmete esitamine on DanceAct Tantsustuudio klubi liikmesusest tulenev kohustus. Ilma nendeta ei ole DanceAct Tantsustuudiol võimalik tagada oma klientidele kvaliteetset teenust.

DanceAct Payment Terms in English
Условия оплаты услуг DanceAct tantsustuudio

MTÜ DanceAct Tantsustuudio
Reg.nr. 80202152 EE352200221024976436 Swedbank
Narva mnt. 9E, 10117 TALLINN EE751010220091614013 SEB
Tel: +372 6536 500 EE847700771001675200 LHV
E-mail: info@danceact.ee