fbpx

DANCEACT TANTSUSTUUDIO MAKSETINGIMUSED

1. DanceAct Tantsustuudio treeningute eest saab tasuda kuu või treeningu kaupa.

2. Ühe treeningu kaupa saab tasuda ainult sularahas treeningus kohapeal.

3. Kuu kaupa saab tasuda meie kodulehel LHV, Swedbanki või SEB pangalingi kaudu ülekandega või Visa või Mastercard pangakaardiga. Lisaks on võimalus maksta kohapeal sularahas. Soovitame segaduste ja äraunustamise vältimiseks püsikorraldust, mille saab seadistada oma konto kaudu.

4. Kuutasu tuleb maksta kalendrikuu 5. kuupäevaks (k.a). Hilisemas maksetähtajas tuleb eraldi kokku leppida.

5. Maksetähtaja ületamise ja/või sellest teatamata jätmise korral on DanceAct Tantsustuudiol õigus lisada kuutasule 10,00 € (kümme eurot).

6. Kui treeningutasu ei ole laekunud maksetähtajaks, tekib kliendil võlgnevus DanceActi ees. Sellisel juhul on treeneril õigus lubada klient treeningutesse tagasi alles siis, kui see võlgnevus on kustutatud.

7. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata. Erandiks on treeningud, mis on kasutamata jäänud vähemalt 14 päeva kestva haiguse tõttu, mille kohta tuleb esitada arstitõend.

8. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha mis tahes aja jooksul teiste DanceAct Tantsustuudio treeningrühmade tundides lisaks oma tavapärastele treeningutele. Selles tuleb eelnevalt treeneriga kokku leppida. Kui kasutamata treeningute järeletegemise aeg jääb järgmisse kuusse, tuleb ära maksta selle kuu tasu. Kasutamata treeningute järeletegemise õigust ei saa üle kanda kolmandatele isikutele.

9. Kui klient soovib treeningutest loobuda, peab ta peatama oma liikmesuse DanceAct Tantsustuudio klubis ja tasuma lõpparve. Liikmesuse saab peatada DanceActi veebisaidil https://www.danceact.ee/profiil/ ja see kustub 30 päeva jooksul. Lõpparve väljastab DanceAct päevade eest, mis kõnealuse 30 päeva jooksul jäävad järgmisesse kalendrikuusse.
Kui klient loobub treeningutest ja oma liikmesust eelmises lõigus kirjeldatud viisil peatanud ei ole, siis loetakse, et tema liikmesus ei ole peatatud. Sellisel juhul on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda kliendilt kuutasu vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja DanceActi kehtivale hinnakirjale.

10. Kui klient soovib kuutasu asemel hakata maksma treeningu kaupa, peab ta sellest 30 päeva ette teatama. Selleks tuleb saata teade e-aadressile info@danceact.ee. Teatamata jätmise korral on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda treeningute kuutasu tasumist vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja kehtivale hinnakirjale.

11. Uue kliendi esmakordne treening DanceAct Tantsustuudios loetakse proovitreeninguks ja see on tasuta.
Treeningutega liitumise korral ei arvata seda treeningute kuutasu sisse ega sellest maha.
MTÜ DanceAct Tantsustuudio
Reg.nr. 80202152 EE352200221024976436 Swedbank
Narva mnt. 9E, 10117 TALLINN EE751010220091614013 SEB
Tel: +372 6536 500 EE847700771001675200 LHV
E-mail: info@danceact.ee
http://www.danceact.ee/

12. Isikuandmete vastutav töötleja ning kokkuleppe sõlmija on MTÜ DanceAct Tantsustuudio, kes tagab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmete turvalisuse.

13. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tantsukoolitusteenuse osutamine. Töötlemise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks).

14. MTÜ DanceAct Tantsustuudio säilitab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmeid nende DanceAct Tantsustuudio klubi liikmesuse perioodil.

15. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 2 punktile b on andmesubjektil õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning saada teavet andmete ülekandmise kohta.

16. Rikkumiste korral on andmesubjektil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

17. Isikuandmete esitamine on DanceAct Tantsustuudio klubi liikmesusest tulenev kohustus. Ilma nendeta ei ole DanceAct Tantsustuudiol võimalik tagada oma klientidele kvaliteetset teenust.

 

DanceAct Payment Terms in English
Условия оплаты услуг DanceAct tantsustuudio